Teemat

Jyväskylän kaupungin Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma koostuu 7 teemasta, joiden alla on useita kuhunkin teemaan liittyviä tavoitteita ja niiden edistämiseen suunniteltuja toimenpiteitä.

Kaupungin hiilineutraaliustavoite on asetettu vuodelle 2030, minkä takia ohjelmassa painottuvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvät toimet. Luonnonvarojen resurssiviisas käyttö, kiertotalouden ratkaisujen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden parantaminen sekä luontohaittojen ehkäiseminen ovat myös osa ohjelman tavoitteita ja toimia.


Vähähiilinen energiantuotanto sekä tehokas energian ja veden käyttö


Vähähiilinen energian tuotanto sekä energian ja veden järkevä käyttö ovat edellytyksiä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisessä. Teeman alle on koottu tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Jyväskylän kaupunki edistää esimerkiksi:

 • hiilineutraaliutta paikallisessa energian tuotannossa
 • aurinkoenergian tuotannon lisäämistä kaupunkikonsernin omistamissa kohteissa
 • kaupunkikonsernin omistamien rakennusten tai ulkovalaistuksen energiatehokkuuttaKestävä yhdyskuntarakenne ja vähähiilinen rakentaminen


Jyväskylän kaupungin tavoitteena on kompakti, tiivis ja eheä kaupunkirakenne, jossa tärkeimmät palvelut ovat helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä tai julkisella liikenteellä. Infran rakentaminen sekä uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet mahdollistavat samanaikaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, kiertotalouden vahvistamisen ja luonnonmonimuotoisuuden ylläpitämisen.

Teeman alle on koottu tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Jyväskylän kaupunki edistää esimerkiksi:

 • ilmastoviisaan kaavoituksen toimintamallin kehittämistä
 • maamassojen tehokkaampaa hyödyntämistä
 • puurakentamistaIlmastokestävä liikennejärjestelmä


Tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella, kuten Jyväskylällä, on hyvät mahdollisuudet luoda entistä paremmat edellytykset fiksulle liikkumiselle ja sitä kautta ihmisten kestävälle hyvinvoinnille ja resurssiviisaalle elämäntavalle.

Teeman alle on koottu tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Jyväskylän kaupunki edistää esimerkiksi:

 • kestävän liikkumista
 • joukkoliikenteen matkamäärien kasvattamista
 • sähköautojen latausmahdollisuuksia kaupungin omistamilla kiinteistöilläIlmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen


Ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteistä huolimatta ilmasto lämpenee, joten näiden toimien lisäksi tarvitaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista ja varautumista. Teeman alle on koottu tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Jyväskylän kaupunki edistää esimerkiksi:

 • luontopohjaisia ratkaisuja hulevesien hallinnassa 
 • ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja riskeihin varautumista omistamiensa metsien hoidossa
 • vieraslajien leviämisen pysäyttämistäResurssiviisas kulutus ja kiertotalous


Resurssiviisas kulutus on kiertotalouden edistämistä: jätteen synnyn ehkäisemistä, syntyneiden jätteiden lajittelua ja kierrätyksen parantamista, käytettyjen materiaalien, veden ja ravinteiden kierron tehostamista, jakamistaloutta ja kestäviä julkisia hankintoja. Teeman alle on koottu tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Jyväskylän kaupunki edistää esimerkiksi:

 • syntypaikkalajittelun tehostamista ja biojätteen lajitteluaktiivisuuden nostamista
 • erilaisten sivuvirtojen hyödyntämistä
 • ruokahävikin vähentämistäViihtyisä ja monimuotoinen ympäristö


Monimuotoinen luonto turvaa elämän edellytykset maapallolla: se tuottaa puhdasta ilmaa, vettä, ruokaa, raaka-aineita ja hiilinieluja sekä edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. Luonnosta saadaan myös terveyshyötyjä, sillä luonnossa oleskelun ja liikkumisen on havaittu vähentävän stressiä, lisäävän fyysistä aktiivisuutta, vahvistavan immuunipuolustusta ja tarjoavan mahdollisuuksia niin rauhoittumiseen kuin sosiaaliseen kanssakäymiseenkin.

Teeman alle on koottu tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Jyväskylän kaupunki edistää esimerkiksi:

 • luontoretkeilyreitistön kattavuutta
 • luonnonsuojeluverkoston laadukkuutta
 • luonnonmonimuotoisuutta omistamissaan metsissäänArjen resurssiviisaus ja vastuullisuus


Resurssiviisauden toteutuminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, resursseja ja sitoutumista yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Kaupungin asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen resurssiviisaus- ja ilmastoteot ovatkin tärkeitä yhteisten visioiden saavuttamiseksi.

Teeman alle on koottu tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Jyväskylän kaupunki edistää esimerkiksi:

 • resurssiviisautta kasvatuksessa ja koulutuksessa
 • asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä arjen resurssiviisauden ja kestävien elämäntapojen lisäämiseksi
 • vastuullista liiketoimintaa Keski-Suomen ympäristövastuullisten yritysten (YmpyräKS) -verkoston kautta