Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

 Jyväskylän kaupunki, Rakentaminen ja ympäristö

Rekisterin yhteyshenkilöt

​Päivi Pietarinen, palvelujohtaja
Veli-Heikki Vänttinen, ympäristöasiantuntija
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

Tietosuojavastaavat

​Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava Liina Kuusela
p. 014 266 2487 etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Rekisterin nimi 

Jyväskylän kaupungin Ympäristövahti 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

​​Sivuston ylläpitoa varten pidetty käyttäjätunnusrekisteri.

Käyttöoikeudet ovat roolipohjaisia ja perustuvat työtehtäviin. Järjestelmään kirjaudutaan tunnuksella ja salasanalla.
Kaupungin työntekijät kirjautuvat tunnuksella ja salasanalla, jotka tulevat kaupungin AD:sta.

Järjestelmällä on mahdolllista myös tehdä verkkolomakkeita. Näistä kustakin erilliset tietosuojaselosteet tarvittaessa.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

​Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Ohjaava lainsäädäntö: Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) EU2016/679, art. 6 kohta 1, alakohdat a) ja e)

Säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelmän käyttäjät 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

​Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

​Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja saa käyttää vain selosteessa kuvattuun tehtävään. Rekisterin aineisto on digitaalisessa/manuaalisessa muodossa. Rekisterin tietoja säilytetään kunnes päivitysoikeuksia ei tarvita tai palvelu ajetaan alas.

Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, viranhaltijat tai tekniset ylläpitohenkilöt, joiden nimenomaisiin työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Pääsy tietoihin on rajattu työroolin mukaisilla henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, millä varmistetaan, että tiedot ovat suojassa luvattomalta ja yhteen sopimattomalta käsittelyltä.

Lisäksi kaikilta kaupungin työntekijöiltä edellytetään vaitiolovelvollisuutta, perehtymistä tietosuoja- ja turvaohjeisiin. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti ja ohjeiden noudattamista valvotaan osana sisäistä valvontaa. 

Rekisteröidyn oikeudet

​Rekisteröidyllä on:
- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
- oikeus saada pääsy omiin tietoihin
- oikeus oikaista tietoja
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
- henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

 Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

​Asiakkaalla on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä.

Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.  

Muut rekisteröidyn oikeudet 

​​https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800 00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
p. 029 56 66700 tietosuoja@om.fi